migogvejen - Her er plads til din annonce - top Black days 2020 LLN Press - top - kalender 2021

Claus Kulmbach (V), Henny Schøler (V) og Henning Aaskov (V), der alle er medlem Udvalget for skoler og børn i Vejen Kommune skriver under overskriften »Gode Venstre-aftryk i det fremlagte budget«:

 

Det er med stor tilfredshed, vi i Venstres gruppe efter budgetseminar og behandling i økonomiudvalget kan konstatere, at der er er store positive løft af 0-18 års området i det budget, der er fremlagt til 1. behandling i byrådet.

Det har været meget vigtigt for Venstre i hele denne budgetfase.

De politiske strategiske mål om bedre trivsel, flere uddannelsesparate og mere motiverende læringsmiljøer er vi godt igang med.

Det er ikke noget, der sker over natten eller i løbet af få år. Rigtig mange er med ind over og bidrager. Det er en lang proces, som vi nu giver endnu bedre vilkår.

Sidste år bevilligede vi 7,5 millioner over tre år til udvikling af metoder og fysiske læringsmiljøer på hele 0-18 års området.

I dette budget hæver vi tildelingsmodellen til skolerne med over 22 millioner over fire år.

Det vil sige, at skolerne årligt får tilsammen næsten syv millioner mere at drive skole for.

Et gevaldigt løft, der understøtter hele processen mod at nå de politiske mål. Det er vi meget tilfredse med.

På anlægssiden er der denne gang fundet plads til to store projekter på området.

Der afsættes frem mod 2023 31,5 million til etablering af yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet i Askov/Malt skoledistrikt, lige som der i årene frem mod 2023 afsættes 21 millioner til dagtilbudsområdet Verst/Bække.

Vi er klar over, at der er mange andre gode ønsker fra 0-18 års området. De er ikke glemt, men der var ikke plads til det hele.

(Foto: PR-foto)

 

Under overskriften »Venstre og Konservative godkender øget bureaukrati i Vejen« skriver byrådsmedlem for Liberal Alliance, Martin Boye, Københoved:

 

En påfaldende tavs gruppe af Venstrefolk og Konservative har på byrådsmødet tirsdag indirekte godkendt, at Vejen Kommune indfører øget bureaukrati og forringelser af kommunens erhvervsvenlighed.

Liberal Alliance foreslog at afvise de nye stramninger på boligreguleringsloven, som et rødt flertal har indført på Christiansborg.

På trods af, at både Venstre og Konservative i København stemte imod disse nye og bureaukratiske stramninger af krigslovgivningen fra 1939, så stemte de folkevalgte byrådspolitikere i Vejen - sammen med socialisterne - imod LA’s forslag om en oplagt afbureaukratisering.

Det betyder i praksis fremover at:

  • Vejen Kommune er mindre attraktiv at investere i, blandt andet fordi investorer nu skal vente fem år, før de må renovere en ældre ejendom
  • huslejen i disse fastlægges ud fra omkostningerne og kun må tillægges syv procent af ejendomsværdien, som den var tilbage i 1973.
  • værdien af ejendommene forringes
  • Vejen Kommunes erhvervsvenlighed forringes betydeligt
  • det er nødvendigt at detailregulere forhold mellem lejer-og-udlejer i Vejen Kommune, hvilket ikke er nødvendigt i andre kommuner som f.eks. Varde, Solrød eller Ringkøbing. Lejeloven er jo som bekendt ikke sat ud af kraft nogen steder.
  • Jyske Bank og Nordea har nedskrevet værdien af visse ejendomme og meddelt, at finansieringen bliver dyrere grundet den nye boligreguleringslov

Eneste fremførte argument fra Venstregruppen gik på, at der ikke var indkommet klager omkring reglerne. Men da lovgivningen først er strammet op med virkning fra 1. juli i år, kan det jo have sine naturlige årsager.

Folkevalgte politikere har i min optik pligt til at være proaktive, visionære og at agere og ikke kun re-agere, hvis det overhovedet er muligt. Vi skal være forudseende og sætte en retning og ikke blot afvente eventuelle problemer. Derfor virker argumentet blot som en dårlig undskyldning.

Jeg havde klart forventet, at de borgerlige repræsentanter for kommunens borgere ville følge denne oplagte mulighed for at forhindre socialdemokratisk planøkonomi ad bagvejen, men jeg må desværre konstatere, at Venstre og Konservative i Vejen er ude af trit med deres respektive moderpartier.

De borgerlige byrådsmedlemmer, der åbenlyst sympatiserer med socialdemokratisk centralstyring, burde måske tage deres borgerlighed op til fornyet overvejelse.

Liberal Alliance véd du til gengæld, hvor du har - på højre side af midten.

 

Malene Kaisen Nielsen (V), næstformand i udvalget for sundhed, kultur og fritid, og Claus Kulmbach (V) formand for skole og børn udvalget skriver under overskriften »godt gået«:

 

Vejen Kommunes haller, skoler, foreninger, erhvervsliv m.fl. har sendt idéer ind med forslag til, hvordan de 1,6 million, der kom fra staten til ekstra sommer aktiviteter for 7-17 årlige, kunne bruges.

Arbejds- og styregruppen modtog langt flere idéer til sommeraktiviteter, end gruppen havde turdet håbet på. Det er virkelig flot, at vi har så mange aktive, der lægger sig i selen for st gøre en ekstra indsats for vore 7-17 årlige som et supplement til de aktiviteter, der i forvejen var planlagt.

Vejen Kommunes puljemidler er tildelt til 37 ansøgergrupper med stor spredning geografisk og forskellige aktiviteter.

Aktiviteterne, der afholdes, er en blanding af offentlige aktiviteter og aktiviteter for særlige målgrupper i Vejen Kommune.

Der er 23 aktiviteter, hvor alle børn og unge i Vejen Kommune kan tilmelde sig. 14 arrangementer såsom LæseCamp, Boostuge i samarbejde med Løkkefonden og ture og aktiviteter udbydes til særlige målgrupper, hvor der desværre ikke var plads til alle.

Alle ansøgninger fra SFO-tilbud er tilgodeset. Det giver flere steder muligheder for ekstra spændende aktiviteter hen over sommeren.

Tak til alle, der bidrager til planlægning og afvikling af disse aktiviteter.

Det er kommet i stand med meget kort varsel.

Godt gået.

LLN Press migogvejen bundannonce

 

Under overskriften »Motorvejen er fejlplaceret« skriver byrådsmedlem Niels Therkildsen (S), Gamstvej 34, Vejen:

 

Et flertal i byrådet har i et høringssvar vedtaget at anbefale den såkaldte Midtjyske Motorvej placeret mellem Lunderskov og Andst (linjeføring Vest1).

Det vil også påvirke Veerst, V. Torsted og Gesten. 18 stemte for, seks imod, heriblandt undertegnede.

Den væsentligste begrundelse for at bygge en ny motorvej er aflastning af E45.

Vejdirektoratets egne beregninger viser, at man selv med en ny motorvej bliver nød til at udbygge E45 med flere spor i løbet af en 10 års periode.

Hvorfor så ikke starte med at udbygge E45.

Vejdirektoratet har udarbejdet en VVM-undersøgelse med seks forskellige linjeføringer for strækningen fra Give til Haderslev.

Alle seks linjeføringer tilgodeser ikke Vejen Kommunes interesser.

Kolding, Billund og Haderslev har formentlig en interesse i nogle af linjeføringerne.

Jeg befinder mig i Vejen Byråd, og kommunen vil have en langt større interesse i en betydelig mere vestlig placering i Jylland, en placering der kan bindes sammen med etablerede motorveje i den vestlige del af Sydslesvig.

I høringssvaret fra Vejen Kommune omtales, at det er »lykkedes med ikke at gennemskære områder med natur- og miljømæssige interesser«.

Det passer meget dårlig med VVM-undersøgelsens konklusion (side 127) om, at »ved rangering af forslagene i forhold til påvirkning af naturen påvirker Vest 1 og Øst 1 naturen mest« og (side 126) »projektet vurderes at have en omfattende påvirkning af landskabet. Særlig de tre vestlige motorvejsforslag«.

Støj bliver et problem, og i kommunens høringssvaret henstilles der til at indarbejde afværgeforanstaltninger mod støj.

Det ønske er allerede forkastet i VVM-undersøgelsen, som (side 86) konkluderer, at »omkostninger til støjskærme ikke står mål med den reduktion af støj, man vil kunne opnå«.

Borgerne skal altså overleve med støjen.

Jeg stemte imod høringssvaret med begrundelsen, at de foreslåede linjeføringer ikke tilgodeser en varig aflastning af E45 og ikke tilstrækkeligt tilgodeser Vejen Kommunes behov for en nord-sydgående motorvej midt i Jylland.

 

 

migogvejen skrev om beslutningen i byrådet:

https://migogvejen.dk/nyheder/gesten/3613-motorvej-til-debat

 

 

Folketingsmedlem Troels Ravn (S), Vejen, sætter ord på 100-året for genforeningen:

 

»Så længe I holder fast i os, holder vi fast i jer«.

100 års jubilæet for genforeningsdagen - 15. juni 1920 - præsenterer sig i dag på smukkeste vis med sol og blå himmel.

Det samme gør Skibelund Krat - et stenkast fra Kongeåen og den gamle grænse mellem Danmark og Tyskland.

Statsminister Mette Frederiksen besøger i dag det fine Skibelund Krat og de gamle mindesmærker.

Jeg tog her til formiddag en tur til krattet for at indsnuse historiens vingesus.

Her mødte jeg Helge Petersen, der er formand for Skibelundforeningen, og i timerne op til statsministerens besøg var travlt optaget af at gøre klar, så alt præsenterer sig på bedste vis.

For mig har genforeningen af Sønderjylland altid været en særlig historie.

Jeg har haft det privilegie som formand for Sydslesvigudvalget at have en særlig relation til mindretals-udfordringer og de gæve mennesker i det danske mindretal i Sydslesvig.

Ved rundvisninger på Borgen gør vi også altid et stop ved Mindemosaikken og fortæller historien om tabet 1867-1920, om folkeafstemningen, om genforeningen og den nye grænse.

Og ikke mindst historien om, at også et mindretal skal høres og have rettigheder - og aldrig undertrykkes og chikaneres.

I skal aldrig blive glemt.

(Foto: PR-foto)

 

LLN Press migogvejen bundannonce

 

»Folkeskoler, børnehaver og ældrepleje i Syddanmark kan se frem til et markant løft i de kommende år«, lyder det fra Socialdemokratiets skatteordfører, Troels Ravn, der er valgt her i kredsen efter aftalen om udligningsreformen og skriver:

»Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet er enige om et nyt udligningssystem, som danner forudsætningerne for et Danmark i bedre balance.

Jeg er rigtig glad for, at regeringen midt i en corona-sundhedskrise er lykkedes med at lande en vigtig aftale med et bredt flertal i Folketinget.

Aftalen betyder blandt andet, at ca. 1,4 mia. kr. bliver flyttet til landets 30 yderkommuner, og samtidig bliver der sikret en ekstra statslig finansiering til kommunerne for op til 6,5 mia. kr. i 2021.

For kommunerne i Syddanmark betyder aftalen et samlet løft på 862,5 mio. kr.

Når vi ser på Vejen Kommune, så får kommunen et løft på 1.399.000 kr.

Velfærdsområdet har længe været underprioriteret, så vi har i den grad brug for at styrke det. Med dagens aftale får vi en mere retfærdig fordeling af velfærden i landet, og det glæder mig, at Syddanmark i høj grad vinder på reformen.

For tre måneder siden fremlagde regeringen sit forslag til et nyt og mere retfærdigt system for fordelingen af velfærdskronerne blandt landets kommuner – det vi kalder udligningssystemet.

Siden da har corona-krisen vendt verden på hovedet, men opgaven er i regeringens øjne den samme: Uanset, hvor du bor i Danmark, skal du kunne have en berettiget forventning om, at der også er et ordentligt velfærdssamfund for dig og din familie. Det er aftalen om en ny udligningsreform netop med til at sikre.

Vi kan ikke løse alle problemer med én aftale, og udligningssystemet vil aldrig blive perfekt, men med aftalen sikrer vi en mere retfærdig udligning, hvor vi flytter penge fra rig til fattig, fra by til land.

Danmark er kraftigt påvirket af corona-krisen og vil efter alt at dømme være det i flere år fremover.

Derfor er det ikke nok blot at omfordele mellem kommunerne.

Vi er også nødt til at sikre en robust bund under kommuners økonomi. Det kræver flere penge. Derfor indebærer aftalen også et markant løft af den kommunale økonomi, hvor kommunerne tilføres 6,5 mia. kr. i 2021 i ekstra finansiering. Det kommer også Vejen Kommune til gavn, som ellers stod til at tabe på reformen, men nu står til at få et løft på 1.399.000 kr.

Det glæder mig, at Vejen Kommune med denne aftale får mere luft i økonomien, hvilket forhåbentlig kan komme den generelle velfærd – børnene, institutionerne, skolerne og ældreområdet til gode.

 

LLN-Press-migogvejen---bundannonce.jpg

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft