Antenneforeningen Vejen - topannonce Skjern Bank - vi er lige i Bramming Bjarne Lastein - folketingskandidat

Byrådet  behandlede og godkendte i eftermiddag budgettet ved førstebehandlingen.

I den forbindelse er der i byrådet udarbejdet et såkaldt forståelsespapir med besparelser og investeringer, som du kan læse uredigeret herunder:

 

(læs videre under annoncen)

Mod til - Mølby og Tantholdt 

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

»Indledning:

Vejen Kommune har, sammenlignet med landets øvrige kommuner, gennemsnitlige udgifter til service.

Vejen Kommunes beskatningsgrundlag og beskatningsniveau er betydeligt lavere end de fleste kommuners.

Derfor er der en grundlæggende ubalance mellem kommunens udgifter og indtægter.

Det er en udfordring, som gennem årene er blevet håndteret ved hjælp af en aktiv beskæftigelsesindsats og lave udgifter til offentlig forsørgelse, ved mådehold i forhold til anlægsinvesteringer, og ved til stadighed at effektivisere den kommunale drift.

Med økonomiaftalen for 2023 er det imidlertid ikke tilstrækkeligt til at sikre en langtidsholdbar økonomi, hvis serviceniveauet skal forblive uændret på alle områder.

Et stort flertal i Byrådet ønsker derfor at hæve skatten med 0,6 procentpoint, hvis det kan ske uden sanktioner.

Alt tyder på, at det ikke bliver muligt i 2023.

Derfor er der også søgt om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Ansøgningen blev ikke imødekommet.

Endelig er der ansøgt om dispensation til at optage lån for i alt 25 mio. kr. til nødvendige anlægsinvesteringer i 2023, bl.a. til nye daginstitutioner.

Vejen Kommune har fået dispensation til omkring en tredjedel af det beløb, nemlig 8 mio. kr.

Det er baggrunden for, at budget 2023 med overslagsårene 2024-2026 indeholder en række effektiviseringer og besparelser.

Der er dog også fundet plads til enkelte udvidelser udover de serviceløft, der i forvejen var indarbejdet i det tekniske budget.

I det tekniske budget er der fx forlods tilført flere penge til ældreområdet som følge af den demografiske udvikling, flere penge til garantinormeringer i kommunens dagtilbud, og flere penge til at også 18-21-årige borgere kan gøre brug af den kommunale tandpleje.

Alle ændringer i forhold til det aktuelle driftsbudget 2022 med overslagsårene 2023-2025 er beskrevet i form af tekniske ændringer, reduktionsblokke samt udvidelsesblokke.

Der er herudover aftalt følgende:

På beskæftigelsesområdet er der fra og med 2023 indarbejdet en årlig besparelse på ca. 1,3 mio. kr.

Langt størstedelen gennemføres i Jobcenteret, dvs. inden for Økonomiudvalgets bevillingsramme.

Herudover skal der gennemføres en årlig besparelse på 5,5 mio. kr. som følge af delaftale 2 om en ny beskæftigelsesindsats (finansieringen af den såkaldte Arne-pension) – med delvis effekt i 2023 og fuld virkning fra 2024 og frem.

Udvalget for arbejdsmarked og integration udarbejder i efteråret 2022 forslag til/indstilling om, hvordan besparelsen kan udmøntes med mindst mulige negative virkninger for den samlede beskæftigelsesindsats og dermed udgifterne til overførselsindkomster.

Endelig skal BUC’s aktiviteter og økonomi beskrives, og tilbuddene sammenlignes med aktiviteter udført af anden aktør. På den baggrund vurderes dimensioneringen, og om der skal være en anden balance mellem beskæftigelsesindsatser udført i eget regi og indsatser, der varetages af andre aktører.

Udvalget for arbejdsmarked og integration udarbejder indstilling til Økonomiudvalg og Byråd.


Trekantområdet Danmark

Vejen Kommunes medlemskab af Trekantområdet skal beskrives, herunder hvilke aktiviteter der foregår i regi af Trekantområdet Danmark og deres værdi for Vejen Kommune.

Vejen Kommune ønsker et fortsat medlemskab af Trekantområdet Danmark, men ønsker samarbejdet i Trekantområdet Danmark er fokuseret og værdiskabende for Vejen Kommune.

Økonomiudvalget forelægges beskrivelsen og udarbejder indstilling til Byrådet.


Folkeskolernes elevgrundlag og udviklingsperspektiver

Vejen Kommune skal fortsat have skoler, hvor trivsel og læring er i højsædet.

I første halvdel af 2023 gennemføres en analyse af skoleområdet, hvor de faktiske forhold sammenlignes med målene i eksisterende strategier og beslutninger.

Analysen forelægges Udvalget for skoler og børn og drøftes efterfølgende på et temamøde i Byrådet.

Hvis det giver anledning til overvejelser om ændringer i skoledistrikter, antallet af skoler, ledelsesforhold eller lignende, skal det foregå i en åben og gennemsigtig proces, hvor relevante parter inddrages.


Infrastruktur, Vejen Syd og Ø. Skibelundvej

I investeringsoversigten for budget 2022-2025 er der i alt afsat omkring 25 mio. kr. til infrastruktur i Vejen Syd.

Der er brug for en nærmere beskrivelse af behov, muligheder og økonomi, før der afsættes konkrete beløb til projektet/projekterne.

Denne beskrivelse skal udarbejdes i første halvår af 2023.

Derfor er de nuværende rammebeløb flyttet til ikke-disponerede puljer under Økonomiudvalget.

De hidtil forventede indtægter vedrørende byggemodning er modregnet i de ikke-disponerede puljer.

Udvalget for teknik og miljø forelægges analysen og drøfter det videre forløb med Økonomiudvalget, inden der udarbejdes indstilling til Byrådet.


Vejen Idrætscenter (VIC) og Vejen Hallen

VIC er et stort og meget vigtigt aktiv for hele kommunen.

I 2023 afsættes der godt 1 mio. kr. til støtte til videreudvikling af VIC.

Der afsættes endvidere 1,1 mio. kr. til Troldesalen med det formål at videreudvikle stedet fra teatersal til kulturhus, hvilket er en del af helhedsplanen for VIC.

Der er ikke afsat midler til flytning af aktiviteter fra Vejen Hallen til området ved VIC, som også er en del af helhedsplanen.

I den aktuelle økonomiske situation er der ikke umiddelbart plads til denne store investering.

Derfor skal de økonomiske muligheder belyses nærmere, herunder potentialet i forbindelse med byudvikling og et eventuelt efterfølgende salg af arealet, hvor Vejen Hallen er beliggende, til boligformål.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid behandler de økonomiske muligheder og perspektiver.

Udvalget drøfter herefter sagen med Økonomiudvalget som planudvalg, inden der udarbejdes indstilling til Byrådet.


Cykelstier

I budget 2022 er der i overslagsår 2023 og 2024 afsat i alt omkring 4,7 mio. kr. til etablering af cykelstier.

Rammebeløbene flyttes til ikke-disponerede puljer under Økonomiudvalget.

Der er en fælles forståelse om, at de ikke-disponerede puljer kan aktiveres, hvis der opnås statslig medfinansiering til cykelstiprojekter i kommunen.


Tandplejen

Udvidelsen af målgruppen for tandplejen kan have økonomiske konsekvenser, udover de allerede tilførte midler til driften.

Et eventuelt anlægsønske udarbejdes, når de faktiske behov kendes nærmere.


Sociale botilbud

Der er enighed om, at der ønskes etableret flere akutpladser og botilbud til borgere inden for voksen-handicapområdet/psykiatrien i Vejen Kommune hurtigst muligt.

Målet er at kunne tilbyde flere Vejen-borgere et botilbud med kvalitet i nærområdet, tæt på familie og andre pårørende.

Det forventes, at det kan gøres til samme pris eller billigere end i tilsvarende eksterne tilbud.

Der er i den samlede budgetperiode afsat betydelige ikke-disponerede anlægsrammer.

De er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelige til at indfri det samlede ønske, hvorfor der skal arbejdes videre med finansieringsmuligheder, herunder lånefinansiering eller samarbejde med private bygherrer med fritagelse for kommunal deponering.

Desuden skal der udarbejdes et konkret forslag til, hvordan de ønskede akutpladser og botilbud kan etableres etapevis i takt med de økonomiske muligheder.

Endelig skal de driftsøkonomiske konsekvenser af tilbud i eget regi estimeres.

Finansieringsmuligheder og opdeling i etaper tager udgangspunkt i det eksisterende beslutningsgrundlag ”Botilbud til 35 personer” fra august 2022.

Afdækning og forslag foretages i regi af Udvalget for social og ældre, som derefter indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet i først halvdel af 2023, med det sigte at vedtage en plan for finansiering af flere akutpladser og botilbud til ovennævnte gruppe af borgere i Vejen Kommune i andet halvår af 2023

.
Ikke-disponerede anlægspuljer

Der er i perioden 2023-2026 i alt afsat omkring 44 mio. kr., der ikke forlods er øremærket bestemte projekter.

Der er, som nævnt ovenfor, en fælles forståelse om, at de ikke-disponerede puljer kan aktiveres i forhold til cykelstiprojekter med statslig medfinansiering og i forbindelse med en eventuel beslutning om at opføre sociale botilbud.

Desuden kan puljerne tjene som reserve i forhold til de meget kraftige prisstigninger, der aktuelt gør sig gældende på anlægsområdet.

Der er enighed om, at Byrådet ved den årlige regnskabsafslutning beslutter, om eventuelle restbeløb fra den ikke-disponerede pulje skal overføres til efterfølgende år eller anvendes til at styrke kassebeholdningen.


Den økonomiske strategi

Med budgettet for 2023 kommer den beregnede kassebeholdning under måltallet i overslagsårene.

Der er enighed om, at det skal vurderes, om der er behov for justeringer i målet for den beregnede kassebeholdning, alternativt at der styres efter den gennemsnitlige likviditet.

Vurderingen foretages i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet i slutningen af 2022/begyndelsen af 2023.


Et ansvarligt budget

Over den fireårige budgetperiode lever såvel driftsresultat som anlægsniveau stort set op til målene i den økonomiske strategi.

Det samlede skattefinansierede område balancerer derfor også.

Kassebeholdningen bliver presset mere end ønskeligt, men det skal ses i lyset af, at kommunens gæld samtidig reduceres med over 56 mio. kr.

Budgettet for 2023-2026 er et ansvarligt budget under de givne økonomiske rammevilkår.«

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->